O naší škole

Základní charakteristika školy

Věcné prostředí

Budova mateřské školy se nachází v okrajové části Dolní Lhoty, integrované části města Blanska, vedle odloučeného pracoviště ZŠ (1.- 4. ročník). Mateřská škola je umístěna v samostatné jednopatrové budově, která je v provozu od roku 1979. Od roku 1979 do roku 1997 byla mateřská škola dvoutřídní. Poklesem dětí měla mateřská škola od roku 1997 jen jednu třídu.

Mateřská škola využívala první patro budovy. V přízemí budovy byla od roku 1999 školní družina ZŠ a jídelna pro děti a zaměstnance ZŠ. Po rekonstrukci přízemí budovy v měsících srpen – září 2013 byla otevřena k 30. září 2013 druhá třída MŠ.(Družina ZŠ a jídelna ZŠ byla přemístěna zpět do budovy ZŠ.)

Mateřská škola je nyní dvojtřídní, s kapacitou 50 dětí, po navýšení kapacity (od 1. 9. 2013) 52 děti. Obě třídy MŠ mají velké herny spojené s ložnicemi, sociální zařízení a šatny dětí. Od 1. 9. 2014 byla kapacita MŠ navýšena na 56 dětí (výjimka je povolena do 31. 8. 2016). V suterénu budovy je plynová kotelna a školní kuchyně, která byla v roce 2003 zrekonstruována. Nachází se zde i místnost na hračky na zahradu a sociální zařízení pro děti.

Před budovou mateřské školy je rozlehlá zahrada s pískovištěm, průlezkami a domečky. V blízkosti mateřské školy se nachází velké hřiště, které hojně využíváme ke hrám a sportovním aktivitám dětí. Dolní Lhota je obklopena lesy, loukami, poli a řekou. Toto prostředí nám nabízí spousty činností, kdy se děti přirozenou formou na základě prožitkového učení a zkušeností učí poznávat přírodu a své nejbližší okolí.

Sociální prostředí

Mateřská škola byla jednotřídní, s kapacitou 25 dětí. Od 1. 5. 2010 byla kapacita navýšena na 27, a to na dobu určitou do 31. 8. 2013. Od 1. 9. 2013 byla kapacita opět navýšena na 27, a to na dobu určitou do 31. 8. 2016. Od 30. 9. 2013 byla mateřská škola dvoutřídní, s kapacitou 52 dětí. Od 1. 9. 2014 byla kapacita MŠ navýšena na 56 dětí. Ve třídách jsou smíšená oddělení dětí ve věku od 3 do 6 (případně 7) let. Mateřskou školu navštěvují nejen děti z městské části Dolní Lhota, z města Blansko, ale také z nedaleké obce Spešov.

Při práci s dětmi učitelky respektují věkové zvláštnosti dětí a používají vhodné metody práce odpovídající věku dítěte. Nebráníme se začlenit i děti se specifickými potřebami či postižením, bohužel MŠ nemá bezbariérový přístup pro děti s tělesným postižením – vozíčkáře. Ve třídě zpracováváme třídní vzdělávací program. O každém dítěti učitelky vedou diagnostické listy. S dětmi pracují čtyři učitelky, které mají předepsanou odbornou pedagogickou způsobilost.

Stravování zajišťují dvě kuchařky a vedoucí stravování. O chod budovy se stará uklízečka a topič – školník, který spravuje i budovu ZŠ. Celý kolektiv pracuje na základě jasně vymezených pravidel jako tým, který je tu pro děti a jednotně působí na jejich výchovu. Snažíme se o vytváření úzké spolupráce s rodiči dětí tak, aby mezi námi panovala vzájemná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat při výchově jejich dětí.

Velmi dobrou máme spolupráci se základní školou, snažíme se i o spolupráci s městem a obcí Spešov. Základní organizace výchovně vzdělávacích činností. V naší práci s dětmi upřednostňujeme tyto činnosti:volnou hru, psychomotorická cvičení, různé výlety, exkurze a návštěvy, kooperativní a námětové hry, práci s přírodním a odpadním materiálem, práci s encyklopediemi.

Při práci s dětmi dáváme přednost metodám prožitkového učení, využíváme přirozené situace. Snažíme se, aby převládala spontánní hra nad řízenou. Využíváme komunitní kruh, tvořivou dramatiku a řízené individuální a skupinové činnosti. Od února 2013 se snažíme zapojit do programu „Sportuj s námi“.

Nadstandardní aktivity

  • Edukativně stimulační skupiny – pro předškolní děti a jejich rodiče.
  • Předplavecký výcvik – předškolní děti.
  • Společné akce s rodiči – výlety a společná odpoledne.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Mateřská škola pracuje podle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.

Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní a vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a chování se ke svému zdraví – předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život. Zároveň umožňujeme dítěti získat pohled na skutečnost, na poznávání přírodního a životního prostředí a podílení se na jeho ochraně.

Vzdělávání a učení probíhá na základě prožitkového učení a zkušeností jako základu veškerého přirozeného poznávání dítěte. Je prováděno vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení praktikované předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. U dětí s odkladem školní docházky vytváříme individuální vzdělávací plány k jejich rozvoji. U dětí s omezenou docházkou spolupracujeme na tvorbě individuálního vzdělávacího programu se speciálním pedagogem, rodiči a pedagogickým asistentem.